Oprema za zavarivanje

Oprema za zavarivanje osnova je Sigmatove trgovačke djelatnosti. Nudimo reducir ventile, manometre, mjerače protoka, osigurače povrata plina, zaštitne gume za manometre, zavarivačke garniture, rukohvate i rezačice - sve u sklopu programa plinske tehnike. Uz to u ponudi se nalaze kolica za transport boca, tehnički plinovi, držači elektroda, stege za masu, četke, kontaktne vodilice, plinske sapnice, wolfram i ugljene elektrode.

Zavarivanje

Zavarivanje je spajanje dva ili više raznorodnih ili istorodnih materijala, taljenjem ili pritiskom, s ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogeni zavareni spoj.Različiti izvori energije mogu se koristiti za zavarivanje, kao što je električni luk, mlaz vrućih plinova, tok nabijenih čestica, tokovi zračenja, električna struja (elektrootporno zavarivanje), trenje i tako dalje. Zavarivanje je moguće u radionici, na otvorenom prostoru, u vodi ili u svemiru.

Postupci zavarivanja

Standardna podjela postupaka zavarivanja je na postupke zavarivanja uz djelovanje pritiska i postupke zavarivanja taljenjem. Zavarivanje uz djelovanje pritiska je spajanje metalnih dijelova pritiskom, bez ili uz lokalno ograničeno zagrijavanje, uglavnom bez korištenja dodatnog materijala. Zavarivanje taljenjem je spajanje metalnih dijelova u rastaljenom stanju na mjestu spajanja, s korištenjem ili bez dodatnog materijala, bez djelovanja pritiska ili udaraca.

Neki od najpoznatijih metoda zavarivanja su u nastavku:

Postupci zavarivanja taljenjem

Zavarivanje taljenjem je spajanje metalnih dijelova u rastaljenom stanju na mjestu spajanja, s ili bez dodatnih materijala, a vrste su: ljevačko zavarivanje, plinsko zavarivanje, termitno zavarivanje (aluminotermijsko zavarivanje), zavarivanje električnim lukom ili elektrolučno zavarivanje, magnetsko zavarivanje, zavarivanje plazmom, zavarivanje elektronskim snopom, zavarivanje laserskim snopom, ultrazvučno zavarivanje, zavarivanje snopom svjetlosnog zračenja i tako dalje.

Elektrolučno zavarivanje

Elektrolučno zavarivanje jedan je od najčešćih načina zavarivanja. Izvor energije je električni luk. Ukoliko se elektroda ne tali (ugljena ili volframova), zavarivati se može s ili bez dodavanja dodatnih materijala. Ukoliko je zavarivanje taljivom elektrodom, ista je i dodatni materijal (najčešće istorodan).

Elektrode za zavarivanje dijele se na:
- gole (štap, žica ili traka)
- obložene (metalna jezgra, obloga mineralni materijal)
- punjene (mineralna jezgra i metalna obloga)
- drugi oblici

Ručno elektrolučno zavarivanje

Ručno elektrolučno zavarivanje (REL) je postupak s najčešćom upotrebom. U osnovi, električna struja se koristi za postizanje električnom luka, između osnovnog materijala i potrošnih elektroda, čija obloga stvara zaštitu zavara od oksidacije i zagađivanja stvaranjem ugljikovog dioksida (CO2).

Elektrootporno zavarivanje

Elektrootporno zavarivanje (Electric Resistance Welding) je način zavarivanja električnom energijom gdje se uvijek koristi pritisak i toplina, koja nastaje u trenutku velikog električnog otpora na mjestu dodira zavarivanih dijelova.